Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden van Origin Trips

Origin Trips is lid van de VvKR
In de reisweLogoPNG2reld nemen de kleine organisaties een aparte plek in en zijn met hun specialisatie vaak de krenten in de pap. Meestal zijn ze ontstaan door gedreven en gepassioneerde reizigers en/of reisbegeleiders, met veel kennis en ervaring. Vanaf april 2011 is er een belangenvereniging voor deze “kleintjes” en de vereniging telt al meer dan 180 leden. De VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) voorziet in de behoefte om ervaring uit te wisselen, kennis te delen en de belangen te behartigen van de kleinschalig werkende organisaties. Origin Trips is lid. Kijk voor meer achtergrondinformatie op www.vvkr.nl


Origin Trips is aangesloten bij garantiefonds GGTO
Mggto-logoet Origin Trips ga je gegarandeerd op reis. Origin Trips is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Dit garantiefonds garandeert je de teruggaven van vooraf betaald reisgeld in geval van financieel onvermogen van de aangesloten organisaties. Meer informatie over de GGTO is te vinden op www.stichting-ggto.nl

 

Voor het reisaanbod van Origin Trips zijn verder de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Totstandkoming reisovereenkomst

 1. Aanmelding voor een door Origin Trips georganiseerde reis gebeurt on-line of schriftelijk per post. Men kan zich telefonisch voor een reis aanmelden, als die aanmelding plaatsvindt binnen 6 weken voor de vertrekdatum van de reis of als er nog maar een beperkt aantal plaatsen voor de reis beschikbaar is. Wanneer telefonische aanmelding plaatsvindt, zijn onze reisvoorwaarden ook van toepassing op de afgesloten reisovereenkomst en moet het on-line boekingsformulier dezelfde dag worden ingevuld of de papieren versie per ommegaande worden ingezonden.
 2. Wanneer de reiziger een boekingsformulier heeft ingezonden dan geldt de dag waarop Origin Trips dit boekingsformulier per post of on-line heeft ontvangen, als de dag waarop de verplichtingen van de reiziger en Origin Trips beginnen. Wanneer de reiziger zich telefonisch heeft aangemeld, geldt als zodanig de dag van telefonische aanmelding.
 3. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Daarenboven is elke andere reiziger aansprakelijk voor zijn eigen aandeel in de reisovereenkomst. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst, zoals leeftijd en gezondheidstoestand, bij de aanmelding kenbaar te maken. Indien de reiziger dit nalaat, kan Origin Trips nimmer voor de gevolgen instaan en/of aansprakelijk worden gesteld.
 4. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de reisbrochure/offerte, of in andere publicaties van de reisorganisator. Door ondertekening / inzending van het boekingsformulier verklaart de reiziger een exemplaar te hebben ontvangen, de toepasselijkheid van deze voorwaarden te erkennen en kennis te hebben genomen van de inhoud van de reisvoorwaarden van Origin Trips en van de informatie over de reis in de uitgebreide reisroute. Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet.
 5. Indien de reiziger wil afwijken van het reisaanbod kan dit slechts na schriftelijke bevestiging door Origin Trips. De reiziger aanvaardt daarbij de hiervoor gerekende extra kosten. Het niet tot stand brengen van deze afwijking door Origin Trips is geen geldige reden voor kosteloze annulering van de reisovereenkomst.

Artikel 2: Betaling

 1. De reiziger verbindt zich tot het betalen van de in de brochure/offerte gepubliceerde reissom of de na toepassing van artikel 3 opnieuw vastgestelde reissom. Deze reissom geldt per persoon. In de reissom zijn uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen vermeld in de brochure/offerte van Origin Trips.
 2. De reiziger betaalt na boeking en ontvangst van de factuur per ommegaande een aanbetaling van 50% van de reissom, alsmede het bedrag voor eventueel andere afgesloten zaken, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een visum. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken vóór de vertrekdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Origin Trips. Bij aanmelding binnen 6 weken voor aanvang van de reis moet de gehele reissom per ommegaande worden voldaan.
 3. Bij niet tijdige betaling kan, nadat de reiziger in gebreke is gesteld, de reisovereenkomst door Origin Trips worden ontbonden. In dat geval zijn de regels die in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden zijn opgenomen van toepassing.
 4. In geval van niet of niet tijdige betaling van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde bedragen, zijn deze direct opeisbaar en kunnen zonder nadere ingebrekestelling in rechte gevorderd worden. Indien de betalingstermijn met 14 dagen overschreden wordt, is de reiziger vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 5. In geval van niet of niet tijdige betaling komen de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de reiziger. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de gevorderde som met een minimum van € 150,-.

Artikel 3: Reissom

 1. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op hotel- en transportprijzen, de koers van de US Dollar, Yuan, Indiase Roepie of andere valuta, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij het uitbrengen van de meest recente brochure/offerte bij Origin Trips bekend waren. Origin Trips heeft het recht om, ook met betrekking op reeds aangegane reisovereenkomsten, tot uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum, de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in de hiervoor genoemde prijzen. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding kunnen geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De afwijking van de prijs kan nooit meer dan 15% van de reissom bedragen.

Artikel 4: Reisduur en programma

 1. De reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dagen van vertrek en aankomst gelden als hele dagen. Het reisprogramma kan veranderen als gevolg van o.m. wijzigingen in (binnenlandse) dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. Origin Trips is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele vertragingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor een verlenging tot 36 uur voor rekening van Origin Trips. De kosten die voortvloeien uit een verlenging van 36 uur en langer zijn voor risico en rekening van de reiziger.

Artikel 5: Annulering door Origin Trips

 1. Origin Trips behoudt zich te allen tijde het recht voor de reis voor aanvang te annuleren. In dat geval wordt de totale reissom gerestitueerd. Annulering wegens te geringe belangstelling kan slechts tot uiterlijk 90 dagen voor vertrekdatum.
 2. Origin Trips behoudt zich het recht voor de reis wegens gewichtige redenen te annuleren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de in artikel 11 lid 5 onder a, b en c genoemde omstandigheden. Bij annulering wegens gewichtige redenen wordt aan de reiziger een eigen risico ten bedrage van maximaal de boekingskosten in rekening gebracht. Wanneer wordt opgezegd wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, probeert Origin Trips een andere reis van gelijke kwaliteit aan te bieden. Hierbij behoudt de reiziger het recht de reis te annuleren.
 3. In geval van de onder artikel 5, punt 1 en 2 genoemde annulering is Origin Trips niet aansprakelijk voor de door deelnemers reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties, verzekeringen, vliegtickets, etc.

Artikel 6: Annulering door de reiziger

 1. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
 • Bij annulering:
 1. tot 60 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
 2. 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
 3. 30 dagen tot 18 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
 4. vanaf 17 dagen voor vertrek: de gehele reissom

Let op, uitzonderingen!
Bij het boeken van (binnenlandse) vluchten geldt vaak 100% kosten, meteen na het boeken. Dan geldt bij annuleren de gehele reissom van de vliegtickets en daarnaast de bovenstaande regels voor de overige reissom. Wanneer Origin Trips in het buitenland reeds kosten heeft betaald, geldt ook daarvoor 100% kosten. Voor het restant van de overige reissom gelden dan de bovenstaande regels.

Artikel 7: Wijzigingen en beëindiging van de reis door Origin Trips

 1. Gezien het avontuurlijke karakter van en de lokale omstandigheden in de bereisde gebieden of andere omstandigheden behoudt Origin Trips zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de geboekte reis, bijvoorbeeld in de reisroute, het reisschema, de plaats van aankomst en vertrek, het vervoer en het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin geplande excursies worden uitgevoerd, of zelfs de reis te beëindigen wanneer deze reeds is aangevangen. Onder andere omstandigheden worden in ieder geval verstaan de in artikel 11 lid 5 onder a, b en c genoemde omstandigheden. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Het avontuurlijke karakter van de reis alsmede de plaatselijke omstandigheden zijn van belang bij beantwoording van de vraag of gesproken kan worden van gewichtige omstandigheden. Wijzigingen in het vervoer en het verblijf kunnen onder meer betreffen de aanwijzing van een ander soort vervoermiddel of andere soort accommodatie en/of andere vervoerder. De beslissing tot wijziging wordt genomen door Origin Trips of ter plaatse door de reisleiding en waar mogelijk in overleg met de reiziger.
 2. Origin Trips verplicht zich om de gevolgen voor de reiziger zo beperkt mogelijk te houden en zodanige alternatieven te bieden dat het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Wanneer tussen reiziger en Origin Trips nieuwe afspraken worden gemaakt over de voortzetting van de reisovereenkomst, zullen deze deel uitmaken van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
 3. Wanneer de hierboven bedoelde wijzigingen ertoe leiden dat de inhoud van de reisovereenkomst op wezenlijke onderdelen wordt gewijzigd of wanneer de wijziging de reiziger tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt, heeft de reiziger het recht om de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8: Reisdocumenten

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa en bewijzen van inentingen/vaccinaties. De reiziger dient de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren bij instanties die daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
 2. Origin Trips aanvaardt voor geleden schade in geval van niet nakoming van het gestelde artikel 8 geen enkel risico.

Artikel 9: Verzekeringen

 1. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziektekosten, ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringskosten op redelijke wijze zijn gedekt. Origin Trips heeft het recht om aan de reiziger een kopie van de betreffende polis te vragen.
 2. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.
 3. Origin Trips aanvaardt voor geleden schade in geval van niet nakoming van het gestelde artikel 9 geen enkel risico.

Artikel 10: Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht om gedurende de reis de aanwijzingen van de reisleiding stipt op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om de goede nakoming van de reis door Origin Trips te kunnen waarborgen. Wanneer de reiziger afwijkt van de reisroute komen alle gevolgen daarvan geheel voor zijn rekening en risico. In dat geval zal geen restitutie voor niet genoten onderdelen van de reisovereenkomst plaatsvinden.
 2. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisbegeleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Indien de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.
 3. Wanneer tijdens de reis blijkt dat een reiziger fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, wat een goede uitvoering van de reis naar oordeel van Origin Trips in sterke mate bemoeilijkt, kan de reiziger van verdere deelneming worden uitgesloten.
 4. Alle uit de toepassing van artikel 10 lid 3 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 5. Mocht de reiziger tijdens de reis in moeilijkheden komen, dan is Origin Trips verplicht om de meest noodzakelijke hulp en assistentie te bieden. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Origin Trips

 1. Wanneer Origin Trips in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, is Origin Trips voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of dit het geval is, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Recht. Bij deze beantwoording wordt rekening gehouden met de hoogte van de reissom en de normen, zeden en gebruiken van het land van verblijf alsmede het avontuurlijke karakter van de reis.
 2. De aansprakelijkheid van Origin Trips voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is Origin Trips aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van Origin Trips per reiziger wegens overlijden van de reiziger en/of het ontstaan van fysiek en/of psychisch letsel, zal nimmer hoger kunnen zijn dan 3 maal de reissom per persoon.
 4. De aansprakelijkheid voor alle overige schades (bijvoorbeeld: derving reisgenot, bedrijfsschade) zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan één maal de reissom per persoon.
 5. Origin Trips zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van de hier onderstaande omstandigheden:
  1. oorlog, oorlogsgevaar, terroristische acties, staking, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen, lokale gewoonten, zeden, gebruiken, feesten, religieuze feestdagen etc. alsmede alle door overmacht ontstane situaties.
  2. maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
  3. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden géén werknemers zijn van Origin Trips of rechtstreeks door Origin Trips zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Origin Trips is nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en/of reisbescheiden.

Artikel. 12: Klachten en bevoegde rechter

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst moeten terstond op de plaats van bestemming of de plaats waar de klacht ontstond schriftelijk worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Origin Trips. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland, althans binnen één maand na de krachtens de reisovereenkomst geplande datum van terugkeer wanneer de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk een klacht bij Origin Trips worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst door Origin Trips van de klacht, ontvangt de klager van Origin Trips een schriftelijk antwoord.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Origin Trips en de reiziger. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen, komt na 3 maanden te vervallen. Het tijdstip waarop deze vervaltermijn een aanvang neemt, is het moment waarop de reiziger krachtens de reisovereenkomst in Nederland is teruggekeerd of teruggekeerd had moeten zijn.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Origin Trips gesloten (reis)overeenkomsten en gelden na online inzending en/of ondertekening van het boekingsformulier van Origin Trips, waarin de reiziger verklaart een exemplaar van de voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met deze reisvoorwaarden.